RIIPPUMATTA MUUALLA SIVUILLAMME MAHDOLLISESTI OLEVISTA OHJEISTA SEURATKAA VALTIOVALLAN OHJEISTUSTA (alla on 16.3.2020 kello 19.15 tilanne)


Valtioneuvosto on presidentin kanssa todennut poikkeusolot.
Valmiuslaki otetaan käyttöön. Valtioneuvosto käsittelee tiistain
istunnossaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja
soveltamisasetukset.


Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä
koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen
toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata
yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.
huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa
tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee
koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.


Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset
ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun
lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat
tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain
käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.


Hallituksen linjaamat toimenpiteet


1. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä
järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön
lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille
työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja
huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona,
menettelevät niin.


2. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan
ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin
järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä
perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille,
jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä
aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen
päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville,
kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista
järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä
mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.


3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen,
lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus
järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla,
muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä
ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.


4. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa
tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden
terveysviranomaisten antamat määräykset.


5. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja
suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.


6. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit,
Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot,
Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja
–paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat,
järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta,
kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen
toimivan samoin.


7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien
asumispalveluyksiköissä.


8. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa,
terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien
tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten
oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso
tai tukihenkilö synnytysosastolla.


9. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen
sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen
mahdollistavat.


10. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään
erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien
mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien
kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.


11. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään
kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan
yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan
lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.


12. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita
tältä osin.


13. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja
vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella
sektorilla.


14. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja
ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.


15. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä
uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.


16. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan
valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla
kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja-
ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun
ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden
paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä
matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan
välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan
välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi.
Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.


17. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat
henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin
olosuhteisiin.


18. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa
ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa
kanssa.


19. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden
kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan
tarpeen mukaan.


Taustatietoa valmiuslaista


Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, kuten
Suomeen kohdistuva hyökkäys, erityisen vakava suuronnettomuus tai
laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on.
Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä
turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää
oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata
valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.


Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista
poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia
voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa
viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla
rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos
se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.


Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston
asetuksella (käyttöönottoasetus), kun valtioneuvosto
yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa
vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on
eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman
asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta
voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.


Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet
välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään
eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä
eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.